Wniosek o dotację na drugi odwiert złożony!

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że Zarząd Spółki złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek w konkursie projektów współfinansowanym ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Krótko pisząc, wniosek o dotację na 2 odwiert geotermalny oraz budowę ciepłowni geotermalnej wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego miejskiego „cieplika”.

– Potrzebujemy dotacji na wykonanie drugiego odwiertu oraz budowę infrastruktury na powierzchni. Dotacja może pokryć 50-53% całości inwestycji, szacowanej na ok. 30-31 mln zł. Byłby to koszt uruchomienia całej ciepłowni geotermalnej. Część kosztów pozostaje po stronie spółki. Prawdopodobnie brakującą kwotę zabezpieczy pożyczka – powiedział Prezes Zarządu Przemysław Stasiak.

Za kilka miesięcy wystąpię do Rady Miejskiej o zgodę na zabezpieczenie środków niezbędnych do realizacji zadania przez naszą spółkę, będzie to prawdopodobnie częściowe zabezpieczenie pożyczki, którą weźmie spółka. Spodziewanymi korzyściami inwestycji, jeśli dojdzie do skutku, będzie  zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego, pewnego, odnawialnego, zielonego źródła dostaw ciepła, wykluczenie konieczności zakupu przez spółkę kosztownych zgód na emisję CO2 oraz zniknie konieczność zakupu miału na taką skalę, co przyniesie miastu i spółce kilka milionów oszczędności rocznie, które to środki można przesunąć na niezbędne inwestycje dla mieszkańców. Nastąpi wzrost atrakcyjności naszego rejonu, poprawa stanu środowiska i co dla nas chyba najważniejsze, może wreszcie wygramy walkę ze smogiem mówi burmistrz miasta Koła Krzysztof Witkowski.

O dalszych postępach będziemy Państwa na bieżąco informować.