Informacje ogólne

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałów należy do Gminy Miejskiej Koło.

Kapitał podstawowy – 9 281 udziałów po 620 zł

Przedmiotem działalności spółki jest działalność koncesjonowana i niekoncesjonowana.

Zakład posiada koncesję na wytwarzanie ciepła a także koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Działalność Zakładu skupia się przede wszystkim na:

  • Produkcji, przesyle i sprzedaży ciepła (działalność koncesjonowana),
  • Eksploatacji, konserwacji i remontach urządzeń ciepłowniczych będących w zarządzie Spółki,
  • Programowaniu i koordynacji ciepłownictwa na terenie miasta Koła,
  • Prowadzeniu usług remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie ciepłownictwa,
  • Prowadzeniu inwestycji i modernizacji urządzeń ciepłowniczych.

Na podstawie art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478) M. Z. E. C. Sp. z o. o. w Kole informuje, o udziale procentowym wyprodukowanej energii cieplnej z różnych typów instalacji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej w roku 2019:

  • udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii – 14,80 %
  • udział ciepła z instalacji termicznego przekształcenia odpadów – 0 %
  • udział ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych – 0 %