zamknij menu
logotypy projektów unijnych Budowa ciepłowni geotermalnej w miescie Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.
ul. Przesmyk 1 62-600 Koło tel. 63 26 17 010    Deklaracja Dostępności

Ochrona Danych Osobowych

Podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w MZEC Sp. z o.o. w Kole

 1. Zasada zgodności z prawem, rzetelność i przejrzystość przetwarzania Państwa danych osobowych- zgodnie z którą MZEC w Kole przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem /legalny/, na podstawie i granicach powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Zasada ograniczenia, celem przetwarzania Państwa danych osobowych- zgodnie z którą MZEC w Kole przetwarza Państwa dane osobowe tylko w ściśle określonych celach, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także z Umowy na świadczenie usługi oraz w przypadku procesów rekrutacji, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 3. Zasada minimalizacji pobieranych od Państwa danych osobowych- zgodnie z którą MZEC w Kole pobiera od Państwa tylko tyle danych ile jest niezbędne, aby świadczyć Państwu swoje usługi.
 4. Zasada prawidłowości pobieranych od Państwa danych osobowych- zgodnie z którą MZEC w Kole przetwarza Państwa dane w sposób prawidłowy i w razie potrzeby je uaktualnia, dokonuje ich sprostowania lub niezwłocznie je usuwa.
 5. Zasada ograniczenia przechowywania Państwa danych osobowych- zgodnie z którą MZEC w Kole przechowuje Państwa dane w formie umożliwiającej identyfikację Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te zostały pierwotnie od Państwa pozyskane.
 6. Zasada integralności i poufności przetwarzania Państwa danych osobowych- zgodnie z którą MZEC w Kole przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem ich przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 7. Zasada rozliczalności przetwarzania Państwa danych osobowych- zgodnie z którą MZEC w Kole odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszystkich ww. zasad ochrony Państwa danych osobowych i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie w swojej codziennej pracy.
 8. Zasada pseudonimizacji Państwa danych osobowych- zgodnie z którą MZEC w Kole uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko ewentualnego naruszenia Państwa danych osobowych, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa danych osobowych.
 9. Zasada niezwłocznego reagowania na incydenty fizyczne i techniczne związane z Państwa danymi osobowymi- zgodnie z którą MZEC w Kole natychmiast reaguje na wszelkie sygnały o niebezpieczeństwie dla Państwa danych osobowych, podejmuje niezwłoczne działania w celu usunięcia niebezpieczeństwa oraz zgłasza incydenty uprawnionemu organowi. 10. Zasada przetwarzania Państwa danych tylko przez osoby upoważnione-Administrator Danych Osobowych MZEC w Kole wydaje upoważnienia swoim pracownikom stosownie do potrzeby przetwarzania danych na zajmowanym stanowisku.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kole z odpowiedzialnością i poszanowaniem dla prywatności administruje danymi osobowymi odbiorców ciepła i kontrahentów.

Polityka, instrukcje i procedury ochrony danych osobowych w MZEC Spółka z o.o. zostały opracowane w sposób zgodny z wymogami RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administrator danych osobowych (ADO) – Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Kole ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło, kontakt e-mail: sekretariat@mzeckolo.pl tel. 63 2617010, fax 63 2617011
 2. Inspektor ochrony danych (IOD) w MZEC w Sp. z o. o. w Kole – e-mail: iod@mzeckolo.pl, tel: 63 2617018
 3. Cele przetwarzania danych osobowych – przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy w zakresie rozliczeń finansowych,
 4. Podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane – dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
 6. Osoba, której dane dotyczą na wniosek ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu swojej szczególnej sytuacji. Ma również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia.
 7. Prawo do wniesienia skargi – Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że jaj dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem podpisania umowy.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

 1. Na terenie MZEC Spółka z o.o. zainstalowany jest monitoring wizyjny, który wykorzystywany jest dla zapewnienia bezpieczeństwo osób przebywających na terenie firmy, bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zapobieganiu awarii.
 2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO. Monitoring obejmuje: ciągi komunikacyjne- szczególnie drogi przeciwpożarowe i ewakuacyjne, bramy wjazdowe, wejścia do budynków, oraz teren firmy i miejsca w budynkach zagrożone pożarem i awarią. Monitoring obejmuje także teren przyległy do ogrodzenia zewnętrznego firmy.
 3. Administrator danych osobowych (ADO) – Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Kole ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło, kontakt e-mail: sekretariat@mzeckolo.pl tel. 63 2617010, fax 63 2617011
 4. Inspektor ochrony danych (IOD) w MZEC w Sp. z o. o. w Kole Kontakt e-mail: iod@mzeckolo.pl tel: 63 2617018
 5. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane maksymalnie do 3 miesięcy od ich rejestracji i będą automatycznie usuwane. Dostęp do danych z monitoringu będą miały tylko osoby i instytucje do tego upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw lub organizacji międzynarodowych.
 7. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Administrator Danych Osobowych

Dodane: 24 Wrzesień 2020  20:22:47    Ostatnia aktualizacja: 05 Maj 2022  09:58:08
Opublikował: Administrator Strony

Geotermia

Pogotowie ciepłownicze
24h/7 dni w tygodniu


502 247 505 - TECHNIK DYŻURNY
63 26 17 030 - CIEPŁOWNIA
Kontakt
pon-pt: 7:00 - 15:00


63 26 17 010
fax. 63 26 17 011
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
tel. 63 26 17 010

MZEC Koło 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone | Strona stworzona przez F&A MEDIA