zamknij menu
logotypy projektów unijnych Budowa ciepłowni geotermalnej w miescie Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.
ul. Przesmyk 1 62-600 Koło tel. 63 26 17 010    Deklaracja Dostępności

Informacja o projekcie

Drukuj

W dniu 30 października 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3, 02-673 Warszawa, zwanym „Instytucją Wdrażającą” reprezentowanym przez Artura Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu oraz Annę Laskowską – Pełnomocnika, Zastępcę Głównego Księgowego a Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole, ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło zwaną „Beneficjentem” reprezentowaną przez Przemysława Stasiaka – Prezesa Zarządu o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0010/19-00 Projektu „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” POIS.01.01.01-00-0010/19 w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 22 grudnia 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3, 02-673 Warszawa, zwanym dalej „NFOŚiGW” reprezentowanym przez Artura Szymona Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu oraz Janusza Topolskiego – Pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 17.11.2020 r., Głównego Księgowego a Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole, ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło zwaną dalej „Beneficjentem” reprezentowaną przez Przemysława Stasiaka – Prezesa Zarządu o dofinansowanie w formie pożyczki nr 2776/2021/Wn14/OA-mg-yk/P Przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” Współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, celem uzupełnienia wkładu własnego.

Opis projektu:
 

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie Ciepłowni geotermalnej w Kole wraz z odwierceniem otworu KOŁO GT-2. Otwór zostanie wykonany, jako pionowy o głębokości końcowej wynoszącej 2950 m (+/- 10%).

Ciepłownia geotermalna będzie się opierać na pracy dubletu geotermalnego, tj. dwóch otworów geotermalnych: zrealizowanego otworu Koło GT-1 oraz projektowanego otworu Koło GT-2.

Produkcja energii polegać będzie na bezpośredniej wymianie ciepła między wodą geotermalną pochodzącą z jednego z otworów, a wodą sieciową. Wymiana ciepła odbywać się będzie poprzez płytowe, skręcane wymienniki ciepła, których maksymalna moc wyniesie około 11,5 MW.

Ilość wymienników ciepła określono na 3 sztuki połączone w układzie równoległym, w tym dwa są przeznaczone do pracy, a jeden stanowi rezerwę. Podgrzewanie wody sieciowej będzie następowało bez urządzeń wspomagających takich jak np. pompy ciepła. Wymuszenie przepływu przez wymienniki będzie zapewnione przez 3 pompy obiegowe (w tym jedna rezerwowa).

Cel projektu:
 

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych.

 

Wartość Projektu i źródła finasowania:
 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 37 274 065,26 PLN,

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 30 294 118,10 PLN,

Udzielone dofinasowanie na realizację Projektu wynosi: 15 095 620,86 PLN

Kwota udzielonej pożyczki celem uzupełnienia wkładu własnego wynosi: 15 198 497,24 PLN

 

Planowane efekty:
 

- zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej,

- uniknięcie i/lub zmniejszenie emisji CO2

- poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury sieci ciepłowniczej

- pozyskanie nowych odbiorców
 

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2023

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich ewentualnych nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl. lub za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/ 

Dodane: 15 Grudzień 2020  09:13:00    Ostatnia aktualizacja: 22 Czerwiec 2022  06:08:56
Opublikował: Administrator Strony

Geotermia

Pogotowie ciepłownicze
24h/7 dni w tygodniu


502 247 505 - TECHNIK DYŻURNY
63 26 17 030 - CIEPŁOWNIA
Kontakt
pon-pt: 7:00 - 15:00


63 26 17 010
fax. 63 26 17 011
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
tel. 63 26 17 010

MZEC Koło 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone | Strona stworzona przez F&A MEDIA